Verwerking persoonsgegevens van onderwijsmedewerkers

Rezulto legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Rezulto B.V., Sarphatipark 25, 1073 CP Amsterdam (KvK nummer 84541423).

1) Verwerking van persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van je persoonsgegevens door Rezulto is steeds de uitvoering van de overeenkomst met jou, jouw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang van Rezulto bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude).

Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons een training volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

Rezulto is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren.

Verwerking gegevens in het kader van verkoop, uitvoering en levering producten en diensten

Rezulto biedt verschillende producten en diensten aan. Rezulto verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig aanvullende gegevens (bijvoorbeeld functie en onderwijs (gerelateerde) organisatie waar je werkzaam bent) voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met jou, om deze producten en diensten te kunnen leveren en jou op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Verwerking gegevens in het kader van bezoek aan een website van Rezulto

Rezulto legt het klikgedrag van haar websitebezoekers vast om haar website en dienstverlening te optimaliseren.

Verwerking gegevens in het kader van deelname aan online acties en prijsvragen

Rezulto kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Rezulto gebruikt de gegevens die Rezulto verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. Rezulto kan de gegevens die jij in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren of jou een aanbieding te doen, als je daarmee hebt ingestemd.

Verwerking gegevens in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven

Rezulto gebruikt de door jou opgegeven gegevens om de nieuwsbrief te versturen, personaliseren en informatie op maat aan te bieden. De juridische grondslag voor deze verwerking is jouw toestemming.

Rezulto verwerkt klikgedrag op en in nieuwsbrieven die we je met jouw toestemming sturen ontvangen hebt. Tevens wordt het klikgedrag naar aanleiding van een nieuwsbrief op een website van Rezulto, die je hebt ontvangen, verwerkt om onze producten/diensten te verbeteren en om doelgericht te kunnen adverteren.

Verwerking gegevens in het kader van het aanmaken van een account

Op sommige websites van Rezulto is het mogelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, vul je jouw naam en e-mailadres in (jouw inloggegevens). Met een account hoef je bij een volgend bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw je gegevens te registreren. Ook kan worden gezien of je abonnee bent en op basis daarvan toegang hebt tot bepaalde diensten, kortingen of delen van de website die alleen voor abonnees beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we jou aan de hand van jouw inloggegevens de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op een forum en de website aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpassen. De grondslag voor deze verwerkingen is jouw toestemming.

Als gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Rezulto om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

We kunnen jouw inloggegevens verrijken met informatie die we van je hebben als abonnee of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om jou te kunnen herkennen als abonnee of nieuwsbriefontvanger. We kunnen jou op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor je als abonnee of nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op sommige websites kunnen wij jouw inloggegevens verrijken met informatie die we van jou verkrijgen door jouw gebruik van de website. Als dat zo is, zullen we je hierover inlichten voordat je een account aanmaakt of je apart om toestemming vragen indien dat vereist is.

Verwerking gegevens bij gebruik van sociale media

Rezulto is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn en YouTube. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Dit is afhankelijk van je instellingen op deze sociale mediaplatformen. Rezulto kan bijhouden hoe vaak een bepaald artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Rezulto om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

Verwerking gegevens in het kader van marktonderzoek

Rezulto doet regelmatig marktonderzoek. Als je aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door jou verstrekte gegevens door Rezulto worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren op basis van jouw toestemming. Rezulto verwerkt de gegevens die je verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet herleidbaar tot individuele personen tenzij door de betreffende persoon toestemming is verleend. Rezulto kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden.

Verwerking gegevens naar aanleiding van contact met klantenservice

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van Rezulto, via info@rezulto.nl, door te schrijven naar Rezulto B.V., afdeling Klantenservice, Sarphatipark 25, 1073 CP Amsterdam of te bellen naar 085 9024886. Als je contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij je mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, werkzaam voor welke onderwijs (gerelateerde) organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om jouw vraag af te handelen en slaan deze op om jou later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst of het vervolgcontact met jou. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Rezulto om onze dienstverlening te verbeteren.

2) Communicatie van Rezulto

Rezulto houdt je graag op de hoogte van nieuws, events en acties van Rezulto. Dat doen we per e- mail, maar ook met direct marketing, e-mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Rezulto verwerkt contactgegevens (waaronder naam, telefoonnummer en e-mailadres) en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mailnieuwsbrieven.

Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Rezulto, bijvoorbeeld door je te abonneren op één van de nieuwsbrieven van Rezulto. Ook kan Rezulto je na een aankoop via e- mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. Wij kunnen je nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van jouw abonnement of na je laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. Je kunt je altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van Rezulto. In elk bericht dat je van Rezulto ontvangt, staat hoe je dat kunt doen.

3) Doorgifte aan andere partijen (derden)

Rezulto kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, verzendhuizen maar ook onderzoek- en belbureaus. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Rezulto en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Rezulto sluit met derde partijen die voor haar optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Rezulto.

Rezulto kan persoonsgegevens uitwisselen in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

  • uitvoering van overeenkomsten (en abonnementen);
  • marketingactiviteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met jou instand te houden of uit te breiden;
  • de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer;
  • beveiliging;
  • naleving van wettelijke plichten.Voor het overige verstrekt Rezulto alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak
 

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

4) Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een groot goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit Rezulto verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

5) Bewaartermijn gegevens

Als een opt-in gegeven is geldt dat deze voortduurt totdat een opt-out is gegeven. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt Rezulto rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Rechten van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en bezwaar aantekenen of verzoeken om correctie of verwijdering.

Inzage en correctie

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Rezulto heeft vastgelegd dan kun je contact opnemen met Rezulto. Rezulto zal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij verwerkt, behalve wanneer verlenging van die termijn wettelijk is toegestaan.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.

Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen twintig werkdagen door Rezulto verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

In de e-mails die Rezulto stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Rezulto jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt je hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Rezulto worden bewaard, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Rezulto verwerkt betwist of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Rezulto, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar Rezulto.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van persoonsgegevens door Rezulto berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens die je aan Rezulto hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine- leesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7) Contact met Rezulto over privacybeleid

In alle bovenvermelde gevallen kun je je verzoek richten aan info@rezulto.nl of schrijven aan Rezulto B.V., afdeling Klantenservice, Sarphatipark 25, 1073 CP Amsterdam.

Ook met vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun je bij ons terecht. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Rezulto, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8) Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Rezulto behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2022.